Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 20 maja 2020 r. w sprawie materiałów i przyborów pomocniczych, z których mogą korzystać zdający w części praktycznej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w sesji czerwiec-lipiec 2020 r. – Formuła 2012 i Formuła 2017 oraz egzaminu zawodowego w sesji sierpień-wrzesień 2020 r. – Formuła 2019

Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 20 maja 2020 r. w sprawie materiałów i przyborów pomocniczych, z których mogą̨ korzystać́ zdający w części pisemnej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w sesji czerwiec-lipiec 2020 r. - Formuła 2012 i Formuła 2017 oraz egzaminu zawodowego w sesji sierpień-wrzesień 2020 r. - Formuła 2019

INFORMACJA OKE ŁOMŻA O SPOSOBIE ORGANIZACJI I PRZEPROWADZANIA EGZAMINU MATURALNEGO W „NOWEJ” FORMULE 

obowiązująca w roku szkolnym 2019/2020

dokument PDF

Wytyczne dotyczące organizowania i przeprowadzenia egzaminu maturalnego w roku 2020

 

Terminarz egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie dla uczniów klas III Technikum Gastronomicznego i Branżowej Szkoły I Stopnia Nr 4  Zespołu Szkół Gastronomicznych w Białymstoku w sesji letniej 2020. PP 2017.

Terminarz egzaminów poprawkowych potwierdzających kwalifikacje w zawodzie dla absolwentów Technikum Gastronomicznego i Branżowej Szkoły I Stopnia Nr 4  Zespołu Szkół Gastronomicznych w Białymstoku w sesji letniej 2020. PP 2012.

INFORMACJA DLA ZDAJĄCEGO EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE W ROKU SZKOLNYM 2019/2020

Akty prawne regulujące prawa i obowiązki zdającego

1. Prawa i obowiązki zdającego przystępującego do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie określają akty prawne:

a. ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty w brzmieniu obowiązującym przed 1 września 2019 r.

b. rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 sierpnia 2019 roku w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu zawodowego i egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie (Dz.U. z 2019 r. poz. 1707)