składanie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej wraz z 3 zdjęciami, wydanie przez szkołę prowadzącą kształcenie zawodowe skierowania na badania lekarskie

16 maja – 20 czerwca 2022 r. do godz. 15:00

uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o kopię świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i wynik egzaminu ósmoklasisty oraz zmiana przez kandydata wniosku o przyjęcie

24 czerwca – 13 lipca 2022 r. do godz. 15:00

ogłoszenie listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych, wydawanie skierowania na badania do celów sanitarno-epidemiologicznych

21 lipca 2022 r. o godz. 10:00

potwierdzenie przez rodzica kandydata albo kandydata pełnoletniego woli podjęcia nauki w danej szkole poprzez złożenie oryginałów świadectwa i zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty (o ile nie zostały wcześniej złożone), a także zaświadczenia lekarskiego

21 lipca – 29 lipca 2022 r. do godz. 15:00

ogłoszenie listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do szkoły oraz wolnych miejsc

1 sierpnia 2022 r. o godz. 10.00