Złożenie wniosku, w tym zmiana wniosku wraz z dokumentami o przyjęcie na semestr pierwszy klas I publicznej szkoły branżowej II stopnia

od 17 maja 2021 r. od godz. 9.00
do 21 czerwca 2021 r. do godz. 15.00 

Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o świadectwo ukończenia  Branżowej szkoły I stopnia lub Zasadniczej Szkoły Zawodowej oraz zaświadczenia o nauczanym zawodzie, którego zakres odpowiada kwalifikacji wyodrębnionej w zawodzie nauczanym w Branżowej Szkole II Stopnia, do której kandydat ubiega się o przyjęcie

od 25 czerwca 2021 r.
do 14 lipca 2021 r. do godz. 15.00

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do Branżowej Szkoły II stopnia i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków poświadczanych w oświadczeniach, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności związanych z ustaleniem tych okoliczności

do 14 lipca 2021 r.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

22 lipca 2021 r. o godz. 10.00

Wydanie przez szkołę prowadzącą kształcenie zawodowe skierowania na badanie lekarskie

od 17 maja 2021 r.
do 26 lipca 2021 r. 

Potwierdzenie przez kandydata woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia Branżowej Szkoły I stopnia lub Zasadniczej Szkoły Zawodowej, o ile nie zostały one złożone wcześnie, a także zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu

od 23 lipca 2021 r.

do 30 lipca 2021 r. do godz. 15.00

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

2 sierpnia 2021 r. do godz. 14.00