składanie wniosku o przyjęcie do Branżowej Szkoły II stopnia wraz z 3 zdjęciami, wydanie przez szkołę prowadzącą kształcenie zawodowe skierowania na badania lekarskie

16 maja – 20 czerwca 2022 r. do godz. 15:00

uzupełnienie wniosku o przyjęcie do Branżowej Szkoły II Stopnia o kopię świadectwa ukończenia Szkoły Branżowej I Stopnia lub Zasadniczej Szkoły Zawodowej oraz zaświadczenia o nauczanym zawodzie, którego zakres odpowiada kwalifikacji wyodrębnionej w zawodzie nauczanym w Branżowej Szkole II Stopnia, do której kandydat ubiega się o przyjęcie

24 czerwca – 13 lipca 2022 r. do godz. 15:00

ogłoszenie listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych, wydawanie skierowania na badania do celów sanitarno-epidemiologicznych

21 lipca 2022 r. o godz. 10:00

potwierdzenie przez rodzica kandydata albo kandydata pełnoletniego woli podjęcia nauki w danej szkole poprzez złożenie oryginałów świadectwa i zaświadczenia (o ile nie zostały wcześniej złożone), a także zaświadczenia lekarskiego

21 lipca – 29 lipca 2022 r. do godz. 15:00

ogłoszenie listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do szkoły oraz wolnych miejsc

1 sierpnia 2022 r. o godz. 10.00