Zadania Centrum:

 • organizowanie zajęć praktycznych dla uczniów i słuchaczy szkół zawodowych w pełnym zakresie programowym lub w zakresie wybranych treści programowych.
 • organizowanie praktycznego kształcenia zawodowego,
 • prowadzenie szkoleń i  kursów umożliwiających podniesienie kwalifikacji zawodowych,
 • organizowanie i przeprowadzenia egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe,
 • organizowanie i prowadzenie doskonalenia zawodowego dla nauczycieli,
 • organizowanie i utrzymywanie na możliwie wysokim poziomie  bazy
 • techniczno-dydaktycznej, służącej działalności podstawowej Centrum, a także wykorzystywanej
 • dla przeprowadzania   eksperymentów   i    innowacji   pedagogicznych   oraz   programów wdrożeniowych,
 • prowadzenie działalności produkcyjnej i usługowej związanej z kierunkami kształcenia,
 • współdziałanie z organizacjami społecznymi, technicznymi i innymi placówkami
 • realizacja innych zadań edukacyjnych zlecanych przez organ prowadzący.


Organizacja Centrum Kształcenia Praktycznego  stwarza warunki umożliwiające uczniom zdobycie umiejętności i sprawności w zakresie:

 • wykonania prac charakterystycznych dla danej specjalności,
 • organizacji stanowiska pracy,
 • organizacji procesu produkcji,
 • organizacji pracy w pomieszczeniach produkcyjnych zakładu gastronomicznego i organizacji
 • procesów technologicznych zgodnie z wymogami sanitarno-higienicznymi i zasadami BHP,
 • organizacji i wykonania prac porządkowych bieżących i okresowych na wszystkich stanowiskach pracy w zakładzie,
 • sporządzania podstawowej dokumentacji obowiązującej w zakładzie żywienia zbiorowego,
 • racjonalnego gospodarowania surowcami, energią i materiałami pomocniczymi,
 • przestrzegania przepisów i zasad bezpieczeństwa pracy w zakładzie gastronomicznym,
 • samodzielnego sporządzania potraw, wyrobów garmażeryjnych i ciastkarskich, napojów zgodnie z zasadami technologii, podstaw żywienia człowieka i higieny produkcji,
 • oceny jakości surowców i gotowych wyrobów.

Zadania te są wykonywane poprzez:

 • właściwe metody realizacji poszczególnych tematów programowych,
 • odpowiednie wyposażenie w maszyny, urządzenia ,narzędzia i materiały,
 • prawidłową organizację kształcenia praktycznego, oraz wykwalifikowaną kadrę pracowników jednostki