Deklaracja Dostępności dla strony internetowej https://www.zsg.bialystok.pl 

Zespół Szkół Gastronomicznych w Białymstoku zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do Zespołu Szkół Gastronomicznych w Białymstoku.

 • Data publikacji strony internetowej: 2007-04-21.
 • Data ostatniej dużej aktualizacji: 2020-04-15.
 • Data ostatniej aktualizacji Deklaracji Dostępności 2023-02-14.

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą (z dnia 4 kwietnia 2019 r.) o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Struktura i relacje:

 • Na niektórych stronach mogą występować błędy struktury nagłówkowej.
 • Na stronie mogą występować graficzne pliki PDF
 • Strona nie posiada mapy strony.
 • Niektóre linki do dokumentów do pobrania nie mają informacji o jego formacie, rozmiarze i języku.
 • Filmy umieszczone na stronie prowadzą do zewnętrznych źródeł i możliwe jest iż nie można obsłużyć ich samą klawiaturą, nie mają opisów tekstowy, nie posiadają napisów dla osób głuchych, oraz nie posiadają audiodeskrypcji.
 • Na stronie mogą pojawiać się elementy zmieniające gwałtownie jasność.
 • Możliwe jest, iż na stronie jest informacje przekazywana jedynie poprzez użycie pozycji lub formy.
 • Może się zdarzyć, iż brak jest informacji na stronie o otwarciu nowego okna/zakładki przeglądarki.
 • Możliwe jest to, że przy nawigacji klawiaturą i bez wciśnięcia ENTER oraz przy nawigacji myszką i bez kliknięcia jej przycisku, wyświetla się nowe okno z treścią.
 • Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2021-03-30.

Zaktualizowano dnia: 2023-02-14.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Starszy Informatyk Sławomir Szeremeta zatrudniony w Zespole Szkół Gastronomicznych w Białymstoku. Kontakt: dzwoniąc na numer telefonu (85) 65 13 854 lub pisząc na e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz skargi na brak zapewnienia dostępności należy składać do Dyrektora Szkoły Pana Marka Józefowicza dzwoniąc na numer telefonu (85) 65 13 854 lub pisząc na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. . Koordynatorem do Spraw Dostępności cyfrowej w szkole jest p. Sławomir Szeremeta.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich

Dostępność architektoniczna

Budynek Zespołu Szkół Gastronomicznych stanowi jedną bryłę składającą się z dwóch części. W jednej części znajdują się pomieszczenia dot. kształcenia ogólnego oraz pomieszczenia administracji szkoły, natomiast w drugiej części znajdują się warsztaty szkoły dostosowane do kształcenia zawodowego. Szkoła posiada dwa odrębne wejścia. Budynek pozwala na dostęp osób niepełnosprawnych na wózkach inwalidzkich jedynie na poziomie parteru w części warsztatów szkoły. W tej części znajduje się stołówka oraz bufet ogólnodostępne dla osób z zewnątrz. Na parterze w tej części znajdują się również toalety dostosowane dla osób niepełnosprawnych. Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome oraz słabosłyszące. W budynku nie ma windy oraz platformy przy schodowej. Przed budynkiem szkoły w części warsztatów jest parking samochodowy z miejscami dla osób niepełnosprawnych. Brak możliwości skorzystania z usług tłumacza migowego.