Szanowni Rodzice

Informujemy, iż w terminie od 1 do 15 września istnieje możliwość składania wniosków o przyznanie stypendium szkolnego na rok szkolny 2020/2021.


Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności gdy w rodzinie występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe
Stypendium szkolne jest przyznawane przez Urzędy Miasta (Ośrodki Pomocy Społecznej) lub Gminy (Ośrodki Pomocy Społecznej) w miejscowości zameldowania lub zamieszkania ucznia i rodzica

Wszelkie informacje w tym zakresie dostępne są na stronie internetowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Białymstoku
(link poniżej).

https://www.mopr.bialystok.pl/index.php/stypendia-i-zasilki-szkolne

Znajdują się tam również wzory dokumentów do pobrania i wypełnienia, jak również informacje o zasadach przyznawania zasiłków szkolnych.