Do poprawkowego egzaminu maturalnego może przystąpić absolwent, który:

  • Przystąpił do wszystkich egzaminów z przedmiotów obowiązkowych w części pisemnej i ustnej i żaden z tych egzaminów nie został unieważniony
  • Przystąpił do egzaminu z co najmniej jednego przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym w części pisemnej i egzamin ten nie został unieważniony (nie dotyczy absolwentów, którzy posiadających dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie nauczanym na poziomie technika)
  • Nie zdał wyłącznie jednego egzaminu obowiązkowego w części pisemnej lub części ustnej
  • W terminie do 14.07.2023 złożył do dyrektora szkoły pisemne oświadczenie o zamiarze przystąpienia do egzaminu maturalnego z danego przedmiotu w terminie poprawkowym, zgodnie z deklaracją ostateczną.
  • Uwaga: druki oświadczeń znajdują się w sekretariacie szkoły.

Wypełnione oświadczenia należy złożyć w sekretariacie do 14.07.2023 do godziny 15.30

 

Poprawkowy egzamin maturalny

Część pisemna – 22.08.2023 godzina 9.00

Ogłoszenie wyników i wydanie absolwentom świadectw dojrzałości po egzaminie przeprowadzonym w terminie poprawkowym 8 września 2023

Informacja o sposobie odebrania świadectw będzie podana na stronie internetowej Zespołu Szkół Gastronomicznych