Egzamin maturalny-  termin poprawkowy

Do poprawkowego egzaminu maturalnego może przystąpić absolwent, który:

  • Przystąpił do wszystkich egzaminów z przedmiotów obowiązkowych w części pisemnej i żaden z tych egzaminów nie został unieważniony
  • Przystąpił do egzaminu z co najmniej jednego przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym w części pisemnej i egzamin ten nie został unieważniony
  • Nie zdał wyłącznie jednego egzaminu obowiązkowego w części pisemnej
  • W terminie do 14.08.2020 złożył do dyrektora szkoły pisemne oświadczenie o zamiarze przystąpienia do egzaminu maturalnego z danego przedmiotu w terminie poprawkowym, zgodnie z deklaracją ostateczną.
  • Uwaga: druki oświadczeń znajdują się w sekretariacie szkoły.

Wypełnione oświadczenia należy złożyć w sekretariacie do 14.08.2020 do godziny 15.30

 

Terminy:

Część pisemna – 8.09.2020 godzina 14.00

Ogłoszenie wyników i wydanie absolwentom świadectw dojrzałości po egzaminie przeprowadzonym w terminie poprawkowym do 30 września 2020. 

Informacja o sposobie odebrania świadectw będzie podana na stronie internetowej Zespołu Szkół Gastronomicznych