Zdający oraz inne osoby biorące udział w organizowaniu i przeprowadzaniu egzaminów

  • Na egzamin może przyjść wyłącznie osoba (zdający, nauczyciel, egzaminator, asystent, obserwator, inna osoba biorąca czynny udział w przeprowadzaniu egzaminu lub inny pracownik szkoły bez objawów chorobowych zbieżnych z objawami COVID-19.

  • Egzamin maturalny będzie przeprowadzany w roku 2021 tylko w części pisemnej.
  • Wyjątkowo do części ustnej egzaminu maturalnego będą mogli przystąpić absolwenci, którzy:
    • aplikują na uczelnię zagraniczną i w postępowaniu rekrutacyjnym są zobowiązani przedstawić wynik z części ustnej egzaminu maturalnego z języka polskiego, języka mniejszości narodowej, mniejszości etnicznej, języka regionalnego lub języka obcego nowożytnego, albo
    • są zobowiązani do przystąpienia do części ustnej egzaminu maturalnego z języka obcego nowożytnego w celu zrealizowania postanowień umowy międzynarodowej.

Terminarz egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie dla uczniów/absolwentów Technikum Gastronomicznego i Branżowej Szkoły I Stopnia Zespołu Szkół Gastronomicznych w Białymstoku w sesji styczeń - luty 2021

  • Każdy zdający w części pisemnej z wykorzystaniem arkuszy egzaminacyjnych i kart odpowiedzi powinien mieć długopis (pióro) z czarnym tuszem (atramentem), przeznaczony do zaznaczania rozwiązań́, oraz może mieć́ kalkulator prosty*.

Egzamin maturalny-  termin poprawkowy

Do poprawkowego egzaminu maturalnego może przystąpić absolwent, który:

  • Przystąpił do wszystkich egzaminów z przedmiotów obowiązkowych w części pisemnej i żaden z tych egzaminów nie został unieważniony
  • Przystąpił do egzaminu z co najmniej jednego przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym w części pisemnej i egzamin ten nie został unieważniony