• Egzamin maturalny będzie przeprowadzany w roku 2021 tylko w części pisemnej.
 • Wyjątkowo do części ustnej egzaminu maturalnego będą mogli przystąpić absolwenci, którzy:
  • aplikują na uczelnię zagraniczną i w postępowaniu rekrutacyjnym są zobowiązani przedstawić wynik z części ustnej egzaminu maturalnego z języka polskiego, języka mniejszości narodowej, mniejszości etnicznej, języka regionalnego lub języka obcego nowożytnego, albo
  • są zobowiązani do przystąpienia do części ustnej egzaminu maturalnego z języka obcego nowożytnego w celu zrealizowania postanowień umowy międzynarodowej.
 • W 2021 r. absolwent nie ma obowiązku przystąpienia do części pisemnej egzaminu maturalnego z jednego przedmiotu dodatkowego (poziom rozszerzony)
 • W terminie do dnia 7 lutego 2021 r. uczeń lub absolwent, może dokonać zmian w deklaracji;
 • W przypadku gdy nie zostaną dokonane w deklaracji żadne zmiany, z dniem 8.02.2021 deklaracja staje się deklaracja ostateczną
 • Jeżeli pozostawicie w deklaracji przedmioty dodatkowe na poziomie rozszerzonym i nie przystąpicie do tych egzaminów to dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej ustala wynik egzaminu maturalnego z tego przedmiotu dodatkowego jako „0%”.
 • Jeżeli wykreślicie z deklaracji przedmioty dodatkowe to zamiast wyniku w części pisemnej egzaminu maturalnego z danego przedmiotu dodatkowego lub danych przedmiotów dodatkowych wpisuje się adnotację: „W 2021 r. nie wymagano przystąpienia do części pisemnej egzaminu maturalnego z jednego przedmiotu dodatkowego”.
 • Zmian w deklaracjach można dokonywać osobiście za okazaniem dowodu tożsamości w sekretariacie szkoły od 4 stycznia 2021

 

Szczegółowe informacje znajdziecie na stronie

https://www.gov.pl/web/edukacja/wymagania-na-egzaminach-osmoklasisty-i-maturalnym