INFORMACJA DLA ZDAJĄCYCH EGZAMIN MATURALNY W MAJU 2021  (JĘZYK POLSKI PP; JĘZYK ANGIELSKI PP; MATEMATYKA PP)

 

 • WEJŚCIA DO SZKOŁY
  • WEJŚCIE GŁÓWNE – WCHODZĄ OSOBY ZDAJĄCE EGZAMIN MATURALNY NA 1 PIĘTRZE (SALE 104; 105; 106; 107)
 • WEJŚCIE OD ULICY KNYSZYŃSKIEJ DO STOŁÓWKI SZKOLNEJ – WCHODZĄ OSOBY ZDAJĄCE EGZAMIN W STOŁÓWCE SZKOLNEJ
 • WEJŚCIE OD STRONY PARKINGU PRZY CKZ – WCHODZĄ OSOBY ZDAJĄCE EGZAMIN W CZYTELNI
 • WEJŚCIE OD STORNY PARKINGU SZKOLNEGO – WCHODZĄ OSOBY ZDAJĄCE NA 2 PIĘTRZE (SALE: 204; 207; 208)
 • WEJŚCIE OD STRONY PLACU APELOWEGO – WCHODZĄ OSOBY ZDAJĄCE NA PARTERZE (SALE: 11; 12; 13; 14)
 • NA POZOSTAŁE EGZAMINY WSZYSCY UCZNIOWIE WCHODZĄ WEJŚCIEM GŁÓWNYM
 • ABSOLWENCI Z UBIEGŁYCH LAT I OSOBY SKIEROWANE PRZEZ OKE ŁOMŻA ZDAJĄ EGZAMINY MATURALNE ZDAJĄ W SALACH
 • JĘZYK POLSKI PP I JĘZYK ANGIELSKI PP– SALE 204; 208
 • MATEMATYKA PP – SALE 13; 107; 204; 208

SZCZEGÓLOWYCH INFORMACJI UDZIELA SEKRETARIAT SZKOŁY

NA EGZAMIN NALEŻY STAWIĆ SIĘ Z DOWODEM TOŻSAMOŚCI NAJPÓŹNIEJ 30 MINUT PRZED ROZPOCZĘCIEM EGZAMINU

 

 


WYTYCZNE SANITARNE DOTYCZĄCE EGAZMINU MATURALNEGO W ROKU SZKOLNYM 2020/2021

 1. UDZIAŁ W W EGZAMINIE MATURALNYM
 • Na egzamin może przyjść wyłącznie zdający – bez objawów chorobowych kompatybilnych z objawami COVID-19.
 • Zdający nie może przyjść na egzamin, jeżeli przebywa w domu z osobą w izolacji w warunkach domowych albo sama jest objęta kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych.
 • Osoba, która przechorowała COVID-19 (tzn. jest ozdrowieńcem), oraz osoba zaszczepiona przeciwko COVID-19 (tzn. osoba, która przyjęła wszystkie przewidziane procedurą dawki danej szczepionki), może przyjść na egzamin, nawet jeżeli przebywa w domu z osobą w izolacji bądź osobą na kwarantannie.
 • Zdający nie powinni wnosić na teren szkoły zbędnych rzeczy, w tym książek, urządzeń telekomunikacyjnych, maskotek.
 • Na egzaminie każdy zdający korzysta z własnych przyborów piśmiennych, linijki, cyrkla, kalkulatora itd. Jeżeli szkoła zdecyduje o zapewnieniu np. przyborów piśmiennych albo kalkulatorów rezerwowych dla zdających – konieczna jest ich dezynfekcja (por. pkt 3.17.). W przypadku materiałów jednorazowych, których zdający nie zwracają, dezynfekcja nie jest konieczna. Zdający nie mogą pożyczać przyborów od innych zdających.
 • Szkoła nie zapewnia wody pitnej. Na egzamin należy przynieść własną butelkę z wodą.

 

 1. ŚRODKI BEZPICZEŃSTWA OSOBISTEGO
 • Czekając na wejście do szkoły albo sali egzaminacyjnej, zdający zachowują odpowiedni odstęp (co najmniej 1,5 m) oraz mają zakryte usta i nos (maseczką jedno- lub wielorazową).
 • Na teren szkoły mogą wejść wyłącznie osoby z zakrytymi ustami i nosem. Zakrywanie ust i nosa obowiązuje na terenie całej szkoły, z wyjątkiem sal egzaminacyjnych po zajęciu miejsc przez zdających […]. Podczas wpuszczania uczniów do sali egzaminacyjnej członek zespołu nadzorującego może poprosić zdającego o chwilowe odsłonięcie twarzy w celu zweryfikowania jego tożsamości (konieczne jest wówczas zachowanie co najmniej 1,5-metrowego odstępu).
 • Zdający są zobowiązani zakrywać usta i nos do momentu zajęcia miejsca w sali egzaminacyjnej. Po zajęciu miejsca w sali egzaminacyjnej (w trakcie egzaminu) zdający ma obowiązek ponownie zakryć usta i nos, kiedy:
 • podchodzi do niego przewodniczący albo członek zespołu nadzorującego, aby odpowiedzieć na zadane przez niego pytanie
 • wychodzi do toalety
 • kończy pracę z arkuszem egzaminacyjnym i wychodzi z sali egzaminacyjnej.
 • Zdający mogą – jeżeli uznają to za właściwe – mieć zakryte usta i nos w trakcie egzaminu, nawet po zajęciu miejsca przy stoliku
 • Zdający, którzy nie mogą zakrywać ust i nosa maseczką z powodu całościowych zaburzeń rozwoju, zaburzeń psychicznych, niepełnosprawności intelektualnej, trudności w samodzielnym zakryciu lub odkryciu ust lub nosa lub z powodu zaawansowanych schorzeń neurologicznych układu oddechowego lub krążenia, przebiegających z niewydolnością oddechową lub krążenia, mogą przystąpić do egzaminu w odrębnej sali egzaminacyjnej. W takiej sytuacji minimalny odstęp, jaki musi zostać zachowany pomiędzy samymi zdającymi oraz zdającymi i członkami zespołu nadzorującego, wynosi 2 m.

Szczegółowe rozwiązania techniczne związane z organizacją pracy zdających, którzy ze względów zdrowotnych nie mogą zakrywać ust i nosa

 

1)      Sytuacja, w której dany zdający ze względów zdrowotnych nie może zakrywać ust i nosa, powinna zostać zgłoszona dyrektorowi szkoły nie później
niż na tydzień przed terminem przystępowania do egzaminu.


 

Uwaga absolwenci z ubiegłych lat, kody dostępu do wyników egzaminu maturalnego można odebrać osobiście (za okazaniem dowodu tożsamości) w sekretariacie szkoły