Na podstawie:
▪ § 12 pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 kwietnia 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie (Dz.U. z 2015 r. poz.673 ze zm.)
▪ § 70 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu zawodowego oraz egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie (Dz.U. z 2019 r. poz.1707)

ogłaszam wykaz materiałów i przyborów pomocniczych, z których mogą̨ korzystać zdający w części praktycznej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, w sesji czerwiec-lipiec 2022 r.
Każdy zdający powinien mieć długopis (pióro) z czarnym tuszem (atramentem) oraz własne przybory, które są wymienione w tabelach poniżej.

 

TG.11  Organizacja usług gastronomicznychkalkulator prosty*, ołówek, gumka, linijka, ekierka, temperówka 
 TG.16 Organizacja żywienia i usług gastronomicznych kalkulator prosty*, ołówek, gumka, linijka, temperówka