Na podstawie § 14 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu zawodowego oraz egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie (Dz.U. z 2019 r. poz.1707) ogłaszam wykaz materiałów i przyborów pomocniczych, z których mogą̨ korzystać zdający w części praktycznej egzaminu zawodowego w sesji czerwiec-lipiec 2022 r. Każdy zdający powinien mieć długopis (pióro) z czarnym tuszem (atramentem) oraz własne przybory, które są wymienione w tabeli poniżej.

HGT.12 Organizacja żywienia i usług gastronomicznych kalkulator prosty*, ołówek, gumka, linijka, temperówka 
 SPC.07 Organizacja i nadzorowanie produkcji wyrobów spożywczych kalkulator prosty*, ołówek, gumka, linijka, temperówka